Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Za srednjoškolce

Upis u I. godinu Sveučilišnih prijediplomskih studija

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2023/05/Natjecaj-za-upis_prijediplomski_2023_2024-1.pdf

 

Broj mjesta za upis studenata u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Poljoprivreda u akademskoj godini 2023./2024.

 

 

Znanstveno-nastavna i umjetničko/znanstveno-nastavna sastavnica/studij

BROJ UPISNIH MJESTA U AK. GOD. 2023./2024.

Redoviti studenti (RH/EU)

Redoviti studenti (HRVATI

izvan RH)

Redoviti studenti (STRANCI

izvan EU)

 

Izvanredni studenti

 

UKUPNO

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH   ZNANOSTI OSIJEK

205

10

5

45

265

Sveučilišni prijediplomski studij Poljoprivreda; smjer:

 

 

 

 

 

Agroekonomika

36

2

1

8

47

Agroekonomika (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Bilinogojstvo

46

2

1

8

57

Bilinogojstvo (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Mehanizacija

36

2

1

8

47

Mehanizacija (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Hortikultura

36

2

1

8

47

Hortikultura (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

Zootehnika

46

2

1

8

57

Zootehnika (maturirali prije 2010.)

1

0

0

1

2

 

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA)

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih i sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. na znanstveno- nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi 1.120,00 eura za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te prirodnih znanosti (osim Kemije i Biologije), odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Edukacijskih i rehabilitacijskih znanosti.

Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2023./2024. po prvi puta upisuju I. godinu studija u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije.

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na nekom od visokih učilišta RH i u akademskoj godini 2023./2024. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.

 

UPISI

Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 19. srpnja 2023. nakon 15:00 sati, a za jesenski rok 18. rujna 2023. godine nakon 15:00 sati.

Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive.

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Jedna fotografija veličine 4x6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 47 eura za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice.
 • Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

 

OBAVIJESTI ZA KANDIDATE STRANE DRŽAVLJANE

Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj kao i državljani RH.

Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na studije sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita državne mature, ali za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisala znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica.

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK, 31000 Osijek, Vladimira Preloga 1, tel. 031/554-844, faks 031/554-853; URL: www.fazos.unios.hr, IBAN: HR1725000091102019470

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda, smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika će se provoditi u:

 • ljetnom roku: 24., 25., i 26. srpnja 2023.
 • jesenskom roku: 20., 21., i 22. rujna 2023.

 Kandidati koji po prvi put upisuju prijediplomski studij na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, a prethodno su već bili upisani na neki prijediplomski studij u statusu redovnog studenta (na bilo kojem studijskom programu), prilikom upisa plaćaju punu školarinu za I. godinu prijediplomskog studija u iznosu 1.120,00 eura.

Konačne rang liste, detaljan raspored upisa i sve važne informacije vezane za provedbu upisa biti će objavljene 19. srpnja 2023. godine nakon 15:00 h (za ljetni upisni rok), odnosno 18. rujna   2023.   godine   nakon   16:00   h (za    jesenski    upisni    rok)    na    mrežnoj stranici: http://www.fazos.unios.hr .

 

UPISI ZA KANDIDATE KOJI SU ČETVEROGODIŠNJU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI PRIJE 2010. GODINE

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij i mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.

Posebni uvjeti upisa za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis.

Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak

 a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

 

Prijave za razredbeni postupak

 Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • - 16. lipnja 2023. za ljetni upisni rok
 • - 8. rujna 2023. za jesenski upisni rok

Prijave se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 9.00 – 12.00 h) ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr.

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani.
 2. Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e- Građani.
 3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
 4. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666).
 5. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status).
 6. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 33,18 eura na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d.

 

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 26. lipnja 2023. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 13. rujna 2023. u 9.00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

 

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni 28. lipnja 2023., odnosno 15. rujna 2023. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr.

Upisi kandidata starijih od 25. godina će se provoditi:

 • ljetnom roku: 24., 25. i 26. srpnja 2023.
 • jesenskom roku: 20., 21., i 22. rujna 2023.

 

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 10 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak 

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • - 16. lipnja 2023. za ljetni upisni rok
 • - 8. rujna 2023. za jesenski upisni rok

Prijave se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 9.00 – 12.00 h) ili preporučeno poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 1. Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu - verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 2. Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666).
 3. Svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 4. Uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije
 5. Omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)
 6. Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 33,18 eura na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d.
 7. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status).

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate Hrvate izvan Republike Hrvatske održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za:

 • ljetni upisni rok - 26. lipnja 2023. u 9.00 sati.
 • jesenski upisni rok - 13. rujna 2023. u 9:00 sati.

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9:00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

 

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni 28. lipnja 2023., odnosno 15. rujna 2023. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Upisi kandidata Hrvata izvan Republike Hrvatske će se provoditi u:

 • ljetnom roku: 24., 25. i 26. srpnja 2023.
 • jesenskom roku: 20., 21., i 22. rujna 2023.

 

Obavijesti

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 1.120,00 eura.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 2.787,18 eura.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, tel. 031/554-844 od 9:00 do 12:00 sati, e- mail adresu studentska@fazos.hr ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak - kandidati koji su maturirali prije 2010.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak - kandidati izvan RH

Uplatnica - Troškovi razredbenog postupka