Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Istraživački timovi

Istraživački tim je temeljna znanstveno-istraživačka jedinica na razini Fakulteta koja svoje znanstveno-istraživačke ideje i interese te druge resurse homogenizira i usmjerava u osmišljavanje zajedničkih istraživačkih tema i ciljane prijave projekata i/ili programa, izradu doktorskih disertacija te transfer tehnologija.

Projekti i/ili programi rada istraživačkih timova moraju biti usklađeni sa svim relevantnim strateškim dokumentima i doprinijeti realizaciji postavljenih strateških ciljeva Fakulteta.

Istraživački tim mora imati naziv koji nedvosmisleno upućuje na područje u kojem djeluje ili aktivnost za koju je osnovan. Istraživački tim može biti osnovan pod uvjetima osnivanja istraživačkih timova sukladno odluci Fakultetskog vijeća i obavljati djelatnosti/aktivnosti zbog kojih je i osnovan, a u skladu sa suvremenim znanstvenim postignućima i pravilima struke.

Istraživački timovi FAZOS-a s prijavljenim znanstvenim projektima

R.br. Naziv Istraživačkog tima Koordinator IT Naziv projekta Voditelj projekta
1. Agroekološki i fiziološki mehanizmi ishrane bilja i biofortifikacije Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić Biofortifikacija povrća selenom uz primjenu nanobiotehnologije Izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
Biofortifikacijom prema održivoj i konkurentnoj poljoprivredi Prof. dr. sc. Jadranka Deže
Modeliranje ekološkog i nutritivnog učinka biofortifikacije mikroelementima Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Uloga selena i sumpora u otpornosti pšenice na oksidacijski stres Izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak
2. Biološki aktivni spojevi Izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija Utjecaji novih spojeva sa sumporom na metabolizam sjemena u fazi klijanja Izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak
Razvoj novih spojeva za primjenu u zaštiti bilja Izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija
3. Biomasa i obnovljivi izvori energije Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović Primjena predtretmana u održivoj proizvodnji bioetanola iz kukuruza Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
4. Bioraznolikost žitarica – očuvanje genetske, nutritivne i uporabne vrijednosti Prof. dr. sc. Sonja Vila Primjena molekularnih markera u ocjeni varijabilnosti germplazme pšenice Prof. dr. sc. Sonja Vila
5. Diversifikacija poljoprivrede agrošumarskim sustavima Doc. dr. sc. Vladimir Zebec Proizvodnja mesa svinja i peradi u silvo-pastoralnom sustavu Doc. dr. sc. Vladimir Margeta
Utjecaj konsocijacije kultura kratke ophodnje i ratarskih usjeva na plodnost tla Doc. dr. sc. Vladimir Zebec
6. Ekonomika i poduzetništvo u poljoprivredi i prirodnim resursima Prof. dr. sc. Ivan Štefanić Ekonomska analiza poljoprivredne proizvodnje u agroekološkim uvjetima istočne Hrvatske Prof. dr. sc. Ivan Štefanić
7. Inovativni uzgojno-tehnološki postupci u animalnoj proizvodnji Prof. dr. sc. Zvonko Antunović Inovativnim tehnologijama do učinkovitije animalne proizvodnje Prof. dr. sc. Zvonko Antunović
8. Inovativne tehnologije u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu Prof. dr. sc. Tihana Teklić Istraživanje kvalitativnih i kvantitativnih promjena metabolita u grožđu i vinu pod utjecajem okolišnog stresa Izv. prof. dr. sc. Mato Drenjančević
Poboljšanje funkcionalne kvalitete suvremenog sortimenta jabuke i evaluacija novih perspektivnih i rezistentnih sorti u agrobiotopu istočne Hrvatske Prof. dr. sc. Aleksandar Stanisavljević
9. Konzervacijska i klimatski pametna poljoprivreda Prof. dr. sc. Edita Štefanić Korovi i klimatske promjene Prof. dr. sc. Edita Štefanić
Primjena načela konzervacijske poljoprivrede u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena Prof. dr. sc. Danijel Jug
10. Kvaliteta i sigurnost animalnih proizvoda Prof. dr. sc. Goran Kušec Utjecaj dužine čuvanja smrznutog pilećeg mesa na svojstva kvalitete Izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik
Utjecaj intrinzičnih i ekstrinzičnih obilježja kvalitete na preferencije potrošača svježeg svinjskog mesa Prof. dr. sc. Ružica Lončarić
11. Kvaliteta sjemena, rast i razvoj ratarskih usjeva u stresnim uvjetima Prof. dr. sc. Manda Antunović Kvaliteta sjemena, rast i razvoj ratarskih usjeva u stresnim uvjetima Prof. dr. sc. Manda Antunović
12. Očuvanje i održivo korištenje divlje faune i flore Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić Bioraznolikost u funkciji održivog razvoja Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić
13. Održivi uzgoj i selekcija životinja Prof. dr. sc. Vesna Gantner Razvoj strategija i implementacija održivog uzgoja i selekcije životinja optimizacijom okolišnih i genetskih faktora varijabilnosti Prof. dr. sc. Vesna Gantner
14. Okolišno prihvatljiva zaštita bilja Prof. dr. sc. Karolina Vrandečić Razvoj okolišno prihvatljivih metoda u zaštiti bilja Prof. dr. sc. Karolina Vrandečić
15. Pčelarstvo i populacijska genetika Izv. prof. dr. sc. Ivana Majić Nove metode u zaštiti pčela od patogena Prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
16. Razvoj kondicijskog potencijala životinja Prof. dr. sc. Pero Mijić Kondicijski potencijal životinja u ekonomski održivoj poljoprivrednoj proizvodnji Prof. dr. sc. Pero Mijić
17. Tehnički i tehnološki sustavi biljne proizvodnje, GIS i zaštita okoliša Prof. dr. sc. Mladen Jurišić Materijali i tehnologije u funkciji povećanja trajnosti poljoprivredne tehnike Prof. dr. sc. Goran Heffer
Primjena geoinformacijskih tehnologija u tehničkim i tehnološkim aspektima sustava uzgoja bilja – precizna poljoprivreda Prof. dr. sc. Mladen Jurišić

Pravilnik o istraživačkim timovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek